12/28/2004

Japanese names for ACW figures

Abraham Lincoln, Aburahamu Rinkorunu.
Jefferson Davis, Jifufuruson Debisu.
George McClellan, Jioruji Mukukureruranu.
Thomas Jackson, Fumasu Jakukusonu.
Ulysses Grant, Urisusesu Gurantsu.
Braxton Bragg, Burakuton Buragugu.

Try this out.

Better to say Anchietamu rather than Shirupusuburugu, I think.